Misja

TAKIE BĘDĄ RZECZPOSPOLITE, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE...
/J.Zamojski/

 
Współczesne czasy szybkie i radykalne zmiany cywilizacyjne stawiają przed szkolą i jej wychowankiem nowe zadania. Szkoła powinna więc wychować i wykształcić takiego absolwenta, który będzie potrafił się znaleźć w otaczającej go rzeczywistości i wpływać na nią, bo człowiek jest jednostka, ale i cząstką społeczeństwa; trawestując motto:
 
“ takie są czasy, jacy są ludzie ”.

Chcemy w naszej szkole nadążać za zmianami i dostosowywać się do wymogów współczesności. Naszym nadrzędnym celem jest więc wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, rozumiany jako:

  • wiedza i umiejętności,
  • system wartości,
  • zdrowy styl życia.

Dlatego zapewniamy rzetelny poziom nauczania dając uczniowi możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc nauczycieli, umożliwiając jednocześnie korzystanie z wyposażenia szkoły i zapewniając dobre warunki do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.


Przywiązujemy także dużą wagę do wykształcenia u wychowanka pożądanych postaw moralnych, zamykających się w określeniach CZŁOWIEK-RODZINA- OJCZYZNA i zespołu pozytywnych cech, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, samodzielność, rozwaga, krytycyzm, otwartość, tolerancja, aktywność i ciekawość świata.


Kładziemy również duży nacisk na promowanie sprawności fizycznej i zdrowia. Stwarzamy możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach ruchowych, propagujemy aktywne formy wypoczynku / wycieczki, festyny, Zielone Szkoły, rajdy /, upowszechniamy postawy przyjazne środowisku, wyrabiamy umiejętność dbania o swoje ciało i zdrowie, uświadamiamy destrukcyjny wpływ nałogów.


Wychodząc naprzeciw w oczekiwaniom uczniów, rodziców, środowiska stawiamy sobie też inne zadania.


NASZA SZKOŁA JEST:

Otwarta

Chcemy, aby uczniowie czuli się akceptowani, a rodzice mogli współuczestniczyć w procesie wychowawczym. Włączając się aktywnie w życie środowiska lokalnego pragniemy uzyskać szeroko pojętą akceptację. Otwartość rozumiemy także jako elastyczne reagowanie na: potrzeby uczniów, rodziców i społeczności lokalnej, a także wymogi współczesności.

Partnerska

W naszej szkole partnerami są nauczyciele uczniowie i rodzice. Rozumiemy to w ten sposób, ze każdy podmiot posiada prawa i zna swoje obowiązki, które akceptuje i których przestrzega. Taki partnerski układ sprzyja dobremu funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i pozwala przygotować uczniów do pełnienia różnych ról społecznych. Mając to na uwadze uczymy funkcjonowania w różnych sytuacjach od typowych do nieprzewidywalnych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji. Kształcimy umiejętność funkcjonowania w różnych grupach, w: klasie, grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. Uczymy przestrzegania zasad współpracy w zespole, czyli odpowiedzialności za podjęte działania, podporządkowania się decyzjom większości oraz zmierzania do realizacji założonego celu. Przygotowujemy więc do życia w strukturach demokratycznego państwa, także poprzez rozwijanie samorządności. Pragniemy wyrobić w uczniu chęć identyfikowania się ze szkołą i najbliższym środowiskiem, poczucie przynależności regionalnej i narodowej oraz świadomości europejskich korzeni kulturowych.

Nowoczesna

Poprzez aktywne metody pracy, nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i programy nauczania zmierzamy do przygotowania uczniów do życia w XXI wieku. Uczymy poszukiwać i selekcjonować informacje, a nie bezkrytycznie gromadzić je i zapamiętywać, oraz rozumnie korzystać z różnych środków przekazu.

Sprawiedliwa

W pracy dbamy o to, aby stosować jasno określone kryteria oceniania, zaaprobować przez wszystkie podmioty szkolne. Wyrabiamy w uczniach umiejętności samokontroli i samooceny oraz. rozumienie oceny jako obiektywnego pomiaru osiągnięć i wskazówek do uzupełnienia braków.

Bezpieczna

Szczególną troską otaczamy uczniów edukacji wczesnoszkolnej zapewniając im stalą opiekę wychowawcy i pracowników świetlicy. Wszyscy uczniowie mają moz1iwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej logopedycznej w ramach zespołów korekcyjno--kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Uczniowie mający problemy w nauce mogą brać udział w zajęciach wspomagających. Wszystkie te działania mają zminimalizować skutki różnych zagrożeń, spowodować, aby uczniowie: czuli się bezpiecznie, umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach i mieli świadomość wsparcia ze strony szkoły.

Tolerancyjna

Chcemy wychowywać ucznia tak, aby rozumiał, że różnice miedzy ludźmi są czymś normalnym. Oceniając innych nie powinien kierować się wyglądem zewnętrznym, statusem majątkowym, kolorem skóry, wyznaniem, niesprawnością fizyczną czy umysłową. Powinien szanować drugiego człowieka i dostrzegać w nim pozytywne wartości.

Twórcza

Stwarzamy warunki do rozwoju postaw kreatywnych wspierających rozwój dzieci uzdolnionych. Poprzez system zajęć pozalekcyjnych rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania.

Przyjmując powyższe założenia oczekujemy, że nasz absolwent będzie:

  • sprawnie posługiwał się zdobytą wiedzą w życiu codziennym, odróżniał dobro od zła,
  • znał i stosował zasady zdrowego stylu życia.
  • był człowiekiem otwartym, ciekawym świata, rozumiejącym potrzebę i sens ciągłego doskonalenia się
  • w życiu kierował się szacunkiem dla jednostki i dobrem wspólnoty, w której żyje.