Klub Młodych Twórców

Program profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współczesna profilaktyka daleka jest od straszenia, grożenia i przestrzegania przed niebezpieczeństwem poprzez groźne, edukacyjne pogadanki czy filmy.

Badania dowodzą, że dzieci wyposażone w umiejętności społeczne i o właściwie ukształtowanej sferze emocjonalnej będą najskuteczniej chronić się przez ryzykownymi decyzjami i błędnymi wyborami. Dlatego w profilaktyce szuka się sposobów aby wyposażyć dzieci w umiejętności, zdolności i cechy które pozwolą zdrowo żyć.

Pracujemy z dziećmi by ograniczyć maksymalnie czynniki ryzyka, które do działań ryzykownych (używek, zachowań aspołecznych) prowadzą. Dlatego zajęcia, które ograniczają nudę, zagospodarowują konstruktywnie czas wolny, uczą dobrych zachowań wśród rówieśników, zaangażowania w wolontariat i inne społeczne aktywności, wzbogacają zasoby osobiste ( zainteresowania, samoocenę, poczucie akceptacji w pozytywnej grupie), angażują w sport i sztukę – są najskuteczniejsza i pożądaną profilaktyką.

Każdego roku oferujemy dzieciom warsztaty psychologiczne, zajęcia sportowe i artystyczne, które spełniają wymogi współcześnie rozumianej profilaktyki . Poprzez wprowadzane tematy i aktywizujące metody dzieci rozwijają wyobraźnie, swobodę bycia w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości. Dla wielu z nich to pierwsze okazje by śmiało zaistnieć w grupie, bez lęku przed porażką, doświadczyć sukcesu. Młodsi uczniowie poprzez twórcze zajęcia rozwijają w sobie zdolność współpracy, wrażliwość na inne dzieci, poznają siebie i innych. Starsi odkrywają swoje mocne strony, rozwijają zdolność kreatywnego współdziałania, oswajają się z ekspozycją i ekspresją siebie, budują pozytywne doświadczenia społeczne. Na literaturze profilaktycznej, poprzez dyskusje omawiamy sytuacje trudne z codziennego życia, odnosimy się do swoich doświadczeń. Wolontariusze spełniają się w swojej nowej dojrzałej roli starszych kolegów, koleżanek, czyli opiekunów dzieci młodszych. W sporcie dzieci uczą się gry fair play, ale też radzenia sobie z porażką, pokonywania słabości. W sztuce odkrywają przyjemność z działania i swoje talenty.

Przykładowe zajęcia realizowane w ramach KLUBU MŁODYCH TWÓRCÓW ( oferta co roku modyfikowana):

 • Kuźnia talentów;

Zajęcia grupowe nastawione na rozwój osobisty i społeczny dziecka, wzajemną integrację, otwartość w grupie, swobodne kontaktowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez zabawę i twórcze myślenie.

 • Kapelusz rozmaitości;

Praca z dzieckiem nad rozwojem emocjonalnym i społecznym, pobudzająca wyobraźnię, pomysłowość, swobodę w grupie, zdolność współpracy i wrażliwość na inne dzieci poprze zabawy grupowe z elementami plastycznymi i teatralnymi oraz psychodramą. Rozmowy w kręgu z wykorzystaniem literatury profilaktycznej, metafory czy bajki.

 • Otwarty umysł;

Działania prowadzące do rozwijania fantazji dziecka, stymulowania wyobraźni, uczenia swobodnej ekspresji w grupie, wzmacniania poczucia własnej wartości poprzez gry i zabawy grupowe oraz ćwiczenia i eksperymenty.

 • Szkolne koło wolontariatu „Pomocna dłoń”;

Warsztaty dla najstarszych dzieci zaangażowanych w wolontariat, podczas których przez działania metodą projektu oraz gry i zabawy integrujące, debaty grupowe, wypracowują umiejętności osobiste i zespołowe pozwalające na konstruktywne działania i postawy prospołeczne. Aktywizacja, wzmocnienie samooceny, prestiżu grupie. Pozyskiwania nowych przyjaciół.

 • Na latawcach wyobraźni

Rozwijanie umiejętności językowych i artystycznych z wykorzystaniem   elementów pracy: grupowej, w parach i indywidualnej,   których     efektem są swobodne teksty prozatorskie i poetyckie.

 • Zabawa, buzi i języka, logorytmika

„Gimnastyka, gimnastyka niechaj wszystkim język fika”. Zajęcia grupowe mające na celu ćwiczenie pamięci, rozwijanie koncentracji, pobudzanie rytmu, ćwiczenie aparatu mowy.

 • W zaczarowanym świecie baśni – biblioterapia  

                        

Zajęcia grupowe, które pozwalają poprzez czytanie bajek bez lęku spojrzeć na swoje problemy i pomóc samemu sobie w trudnych sytuacjach.

 • Papierowy zawrót głowy;

Rozwijanie umiejętności manualnych w oparciu o japońską sztukę składania papieru (origami, kirigami) i papieroplastykę

 • Sprawne ręce i coś więcej

Udział w twórczych zabawach bazujących na malowaniu, rysowaniu, wydzieraniu

i wyklejaniu oraz składaniu papieru. Oswajanie z muzyką relaksacyjną i etniczną (celtycką).

 • Pogotowie lekcyjne;

Podstawowa pomoc (dla chętnych uczniów) w nauce i przezwyciężaniu niepowodzeń w samodzielnej pracy, płynących z ubogich doświadczeń oraz niewystarczającej stymulacji domu rodzinnego.

 • Trapezik teatralny

Warsztaty teatralne, ekspresja, oswojenie z ekspozycją społeczną, zwiększenie świadomości własnych mocnych stron, akceptacja i tolerancja w grupie, współpraca, fantazja .

   Zajęcia sportowe:

 • Poprzez gry i zabawy do sprawności i zdrowia ;

Zajęcia usprawniające ruchowo dziecko, pozwalające rozładować nadmiar energii, uczące przestrzegania reguł grupowych;