EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje dotyczące szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu w roku szkolnym 2021/22:

 1. Egzamin uczniowie piszą przez trzy kolejne dni od 24 – 26 maja ( j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny)
 2. Uczniom z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią) oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz cudzoziemcom, rada pedagogiczna dostosowuje warunki przeprowadzenia egzaminu.
 3. Dostosowanie warunków wśród naszych uczniów polega m.in. na :
 • przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty (z j. polskiego – nie więcej niż o 60 min., z matematyki – nie więcej niż o 50 min, z j. obcego – nie więcej niż o 45 min.).
 • zastosowaniu szczególnych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się,
 • zaznaczaniu odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi
 • pisaniu w odrębne sali.
 1. Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
 2. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność np. inny arkusz egzaminacyjny z dostosowaną treścią i czcionką LUB;
 3. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 4. Orzeczenie, zaświadczenie o stanie zdrowia czy opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października
 5. Rodzice uczniów, którym przysługuje na podstawie (opinii/ orzeczenia lub obcokrajowcom) dostosowanie form lub warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdających, zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 6. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania , nie później niż do 26 listopada 2021r.

Poniżej szczegółowy komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej