WYTYCZNE GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną MUSI pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.

Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie NIE MOGĄ przychodzić do szkoły.

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 1. Przepisy ogólne

 

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 18 w okresie od 1 września 2020 do odwołania.
 2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.
 4. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - wychowawca ma obowiązek zorganizować jedno spotkanie online do końca września w celu sprawdzenia połączenia.
  Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność.
 5. W sytuacji przejścia nauczania na tryb hybrydowy lub zdalny zajęcia online będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Office 365.
 6. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym WSiPnet, na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

Zadania do wykonania będą przesyłane za pomocą i –dziennika, a w kl. I - III - aplikacji padlet.

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. Ustala się czas pracy dziennej przed monitorem komputera: klasy I-III do 40 minut, klasy IV- VI do 90 minut (trzy jednostki lekcyjne po 30 minut) , w kl. VII – VIII do 120 minut (cztery jednostki lekcyjne po 30 minut). Uczeń w czasie zajęć musi mieć włączoną kamerę, sygnalizuje swoją obecność ponieważ nauczyciel ma obowiązek oznaczyć obecność w i dzienniku. Każda nieobecność na zajęciach online musi być usprawiedliwiona przez rodzica w ciągu tygodnia.
 2. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 3. Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami za pomocą i dziennika oraz w ramach konsultacji stacjonarnych w szkole ( zgodnie z podanym harmonogramem). Konsultacja stacjonarna może nastąpić po uprzedni umówieniu się na konkretną godzinę.

W czasie spotkań obowiązywać będzie reżim sanitarny (procedury wejścia do szkoły).

 1. Ocenianie ucznia będzie odbywać się w szkole ( zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania) a w przypadku izolacji trwającej dłużej niż 3 tygodnie – na platformie
  Officce 365 i poprzez i - dziennik.
 2. W czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego wykonanie bieżących, wskazanych przez nauczyciela zadań będzie oznaczane + lub „-” ( + oddane prace, „-„ brak pracy). Zadanie muszą być oddane we wskazanym przez nauczyciela terminie. Pod koniec semestru oznaczenia te zostaną przekształcone na oceny w kategorii aktywność według przelicznika:

100% - ocena celująca

90% - ocena bdb

75% - ocena dobry

50% - dostateczny

30% - dopuszczający

poniżej 30 % niedostateczny

Dłuższe prace pisemne (np. wypracowania, referaty, prezentacje) oraz prace z informatyki będą oceniane oceną. Muszą zostać wykonane w terminie wskazanym przez nauczyciela. Brak pracy będzie skutkował oceną niedostateczną.

W czasie lekcji on - line oceniana będzie także odpowiedź ustna.

 1. Zadania wychowawcy klas

 

 1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
 2. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
 3. rodzic, który nie może odebrać telefonu w pracy proszony jest o podanie innego telefonu ( do zakładu pracy), który umożliwi szybki kontakt w razie podejrzenia choroby dziecka.
 4. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu
  w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line (kamera i głośnik)
 5. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział              za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby organizuje spotkania on-line tych nauczycieli, szczególnie w celu uzgodnienia
 6. Wychowawca zorganizuje we wrześniu ( według kalendarza roku szkolnego) spotkanie
  z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

III. Zadania nauczycieli

 

 1. W czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego nauczyciele ustalają termin spotkań online
  z każdą klasą – informację przekażą do wychowawcy, który ustala tygodniowy plan spotkań online swojej klasy. Wychowawca przesyła ten plan do wicedyrektora.
 2. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.
 1. Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie
 2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19. Po przyjściu do szkoły, zmianie Sali, skorzystania z toalety uczniowie myją i dezynfekują ręce ( można mieć swój płyn do dezynfekcji).
 3. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły dolnym wejściem do szatni, na piętra przechodzą głównymi schodami.

Uczniowie klas II – III wchodzą do szkoły wejściem bocznym i czekają pod swoja salą.

Uczniowi klasy I odbierani są z boiska i wchodzą z nauczycielem wejściem bocznym.

Uczniowie przychodzą do szkoły na określoną godzinę, i wchodzą do szkoły z dzwonkiem. Nie wolno oczekiwać w przedsionku szkoły. Uczniowie opuszczają szkołę dolnym wyjściem. Uczniowie kl. I - III odprowadzani są do świetlicy lub odbierani przez rodziców (wejście główne) zgodnie z procedurą.

 1. Uczniowie noszą maseczki w częściach wspólnych ( korytarze, szatnia toalety, biblioteka, sekretariat, świetlica – dotyczy tylko zastępstw opiekuńczych).
 2. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny                – 1, 5 m od drugiej osoby (nie dotyczy to lekcji).
 3. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie powinni się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w pobliżu swoich sal lekcyjnych. Nie wolno przechodzić na inne korytarze. Na korytarzach i schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Uczniowie nie zmieniają sal. Tylko zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni. Przy każdej zmianie sali uczniowie dezynfekują ręce. Uczniowie kl. I - III na lekcjach informatyki używają rękawiczek.
 5. W stołówce przebywają tylko uczniowie spożywający obiad.
 6. Przerwy uczniowie spędzają przy swoich salach z wyjątkiem przerw na boisku oraz tzw. Przerwy obiadowej. Po trzeciej lekcji wychodzą na boisko klasy VII – VIII.
  Spędzają je na dużym boisku zgodnie z rysunkiem. Załącznik nr 1
 7. Po czwartej lekcji na boisko wychodzą klasy IV - VI. Spędzają je na dużym boisku zgodnie z rysunkiem. Załącznik nr 2

Po szóstej lekcji wszyscy uczniowie spędzają przerwę na dużym boisku.

 1. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom. Nie wolno przynosić zabawek, gadżetów i innych przedmiotów (np. piłek).
 2. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia,
  w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 3. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie
 4. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 5. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.
 1. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece
 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 8.00 - 14.00
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też

   pracuje w środkach ochrony osobistej.

 1. Uczniowie stosują się do zaleceń bibliotekarza. Ponieważ nie będzie wolnego dostępu do półek,   książki będzie można zamówić drogą elektroniczną. (kontakt z bibliotekarzem przez i - dzienni).
 2. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie
     przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie
     wypożyczyć innym.
 3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od
     siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.