REGULAMIN PRACY ZDALNEJ w Szkole Podstawowej nr 18

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 18

 I. Przepisy ogólne

 

 1. W sytuacji przejścia nauczania na tryb hybrydowy lub zdalny zajęcia online będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Office 365.
 2. Uczeń pracuje naprzemiennie z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia.
 3. Zajęcia lekcyjne online odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji.
 4. Pozostałe, niewymienione w planie zajęcia odbywają się asynchronicznie.
 5. Zadania do wykonania przesyłane będą za pomocą i –dziennika, a w kl. I - III - aplikacji padlet najpóźniej do godziny 15.00 dnia, w którym dane zajęcia są zaplanowane. Mogą być także umieszczone w aplikacji Teams.
 6. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym WSiPnet, na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
  i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.
 7. Uczeń w czasie zajęć musi mieć włączoną kamerę, sygnalizuje swoją obecność, ponieważ nauczyciel ma obowiązek oznaczyć obecność w i - dzienniku. Każda nieobecność na zajęciach online musi być usprawiedliwiona przez rodzica w ciągu tygodnia. Poświadczeniem odbycia się zajęć jest także wpis tematu do dziennika.
 8. Czas trwania lekcji online - 30 do 45 minut ( w zależności od potrzeb uczniów
  i nauczyciela; jest to też czas na konsultacje)
 9. W przypadku nieobecności nauczyciele lekcja zostaje odwołana w i-dzienniku.
 10. Materiały i zadania niezbędne do realizacji zajęć są dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Po powrocie do szkoły materiał realizowany w formie online może zostać zweryfikowany w formie pisemnej lub ustnej; po dokonaniu diagnozy braki zostaną uzupełnione.
 12. Pedagog, psycholog i inni nauczyciele prowadzą zdalnie wszystkie zaplanowane zajęcia wspierające, w tym zajęcia rewalidacyjne.
 13. W formie online odbywają się tez zajęcia dodatkowe o charakterze edukacyjnym.
 14. W przypadku klas sportowych trening w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych odbywa się na terenie szkoły.
 15. Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami za pomocą i - dziennika od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00. Mogą także odbywać spotkania online po uprzednim umówieniu się. Każda ze stron zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin w dniach roboczych.
 16. Pedagog, psycholog komunikują się z rodzicami i uczniami w ramach dyżurów lub w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu.
 17. Dyrektor/wicedyrektor monitoruje zajęcia online oraz realizację podstawy programowej.

 II. Uczniowie

 

 1. Uczniowie na lekcje logują się punktualnie; mają przygotowane stanowisko pracy, nie jedzą, mają włączone głośniki i kamery.
 2. Na lekcjach online obowiązuje kultura zachowania w takim zakresie jak w szkole.
 3. Uczniowie wykonują zadania wskazane przez nauczyciela, odsyłają prace we wskazanym terminie.
 4. Uczniowie obowiązkowo biorą udział w testach i sprawdzianach; w razie nieobecności należy umówić się z nauczycielem na dodatkowy termin.

III. Rodzice

 

 1. Rodzice systematycznie sprawdzają informacje w i-dzienniku, zgłaszają swoje problemy. Kontaktują się z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotu.
 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach w przeciągu tygodnia.

 IV. Nauczyciele

 1. Nauczyciele prowadzą lekcje z domu lub ze szkoły.
 2. Nauczyciele objęci kwarantanną wykonują pracę, w innych przypadkach lekcje są odwołane.
 3. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego dla uczniów klasy, której jest wychowawcą i ma obowiązek  niezwłocznego:
 • informowania rodziców o nieobecnościach dziecka na zajęciach,
 • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym,
  które zgłaszają rodzice lub uczniowie,
 • informowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianach trybu nauczania.

V. Ocenianie

 1. Ocenianie ucznia będzie odbywać się zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania na platformie Officce 365 i poprzez i - dziennik.
 2. Nauczyciel systematycznie ocenia prace uczniów zgodnie z potrzebami danego przedmiotu.
 3. Postępy w wiedzy i umiejętnościach uczniów są monitorowane i weryfikowane przez nauczyciela za pomocą: testów elektronicznych, dokumentacji fotograficznej wykonanego zadania w formie papierowej, kart pracy, prezentacji multimedialnych, zadań w formie elektronicznej itp.
 4. W czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego wykonanie bieżących, wskazanych przez nauczyciela zadań będzie oznaczane + lub „-” ( + oddane prace, „-„ brak pracy). Zadanie muszą być oddane we wskazanym przez nauczyciela terminie. Pod koniec semestru oznaczenia te zostaną przekształcone na oceny w kategorii aktywność według przelicznika:

100% - ocena celująca

90% - ocena bardzo dobra

75% - ocena dobra

50% - ocena dostateczna

30% - ocena dopuszczający

poniżej 30 % - ocena niedostateczna

 1. Dłuższe prace pisemne (np. wypracowania, referaty, prezentacje) oraz prace
  z informatyki będą oceniane oceną. Muszą zostać wykonane w terminie wskazanym przez nauczyciela. Brak pracy będzie skutkował oceną niedostateczną.
 2. W czasie lekcji online oceniana będzie także odpowiedź ustna.
 3. Ocenę można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem w formie online;
  w przypadku klas VIII także w czasie konsultacji w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego (nie więcej niż 5 osób)

VI. Zasady pracy biblioteki

 1. Biblioteka szkolna jest czynna minimum trzy razy w tygodniu w godzinach
  30 - 13.00 zgodnie z harmonogramem wywieszanym co tydzień na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie lub opiekunowie mogą dokonywać rezerwacji książek przez i-dzienniku
 3. Przygotowane pozycje można odebrać w godzinach pracy biblioteki lub - po uprzednim zgłoszeniu - w portierni w godzinach otwarcia szkoły.

 

VII. Zasady pracy świetlicy

 1. Świetlica sprawuje opiekę w godz. 6.30 - 17.00
 2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie kl. I - III, których rodzice wcześniej zgłoszą taką potrzebę.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców wykonujących zadania na rzecz zwalczania Covid 19.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy uczestniczą w zajęciach zdalnych.

 

                                                                                                                            Dyrektor Szkoły